توافق تجاری انگلیس و آمریکا در گرو لغو برجام توسط لندن است