جان کری: اروپا نباید تسلیم فشارهای آمریکا برای لغو برجام شود