چه مناطقی از بدن در معرض هوای آلوده بیمار می‌شوند؟/ هوای داخل خانه آلوده‌تر است