تاثیر تعطیلی مدارس در هوای آلوده از زبان رئیس شورا