این یک هشدار جدی است: در هوای آلوده از منزل بیرون نروید