بایدها و نبایدهای غذایی، در روزهای سرد و هوای آلوده پاییز