گسترش روابط با جهان؛ استراتژی ایران در برابر بی‌عملی اروپا