سوال آژانس انرژی اتمی از ایران درباره یک «مکان خاص» امری عادی است