ظریف خطاب به اروپایی‌ها: فقط یک تعهد را نشان بدهید که به آن عمل کرده‌اید