واکنش ایران به گزارش آژانس: با اغراض سیاسی بزرگنمایی و سواستفاده نکنید