گزارش تمرین تیم ملی ایران ؛ تمرین تازه‌واردها در «پِک» در روز حضور میهمانان ویژه