ترامپ سکوتش را درباره گام چهارم ایران شکست: این گام بسیار بد بود