گزارش رسانه آمریکایی از گام چهارم ایران در کاهش تعهدات برجامی