دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ دیگران صندلی پرت کردند ، من محروم شدم !