گودرزی: ایران با برداشتن گام چهارم منفعل نبودنش را به دنیا ثابت کرد