روایت مجید قاسمی از اقتصاد مقاومتی و رابطه‌اش با ایده «فرهنگ صنعتی»