اگر گزارش آژانس صحیح باشد؛ سخنان جان کری درباره برجام کذب است