غنی‌سازی اورانیوم در فردو امروز به ۴.۵ درصد می‌رسد