ظریف: اجرای گام چهارم حاصل نقض تعهدات اروپا و آمریکا در برجام بود