ما کاهش تعهّدات مربوط به توافق هسته‌ای را ادامه خواهیم داد