دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ بعد از ۱۷ ماه می خواهند از برانکو ۴۰ درصد تخفیف بگیرند !