دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ چیپ نه ، یک اشتباه را دو بار تکرار نمی کنیم !