تمرکز وزارت صمت بر گسترش روابط غیرنفتی با کشورهای دوست است