دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ شرمنده هواداران شدیم ، ولی جبران می کنیم !