در سیزدهمین روز اعتراضات مردم لبنان، رویترز از احتمال استعفا سعد حریری خبر داد