دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ آقای کالدرون ، لطفا جونیور را بازی نده !