دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ من و علیپور بچه محلیم ، لطفا حاشیه نسازید !