دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ متلک بی مزه تلویزیون به علی دایی ؛ شوخیش هم قشنگ نبود !