دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ به زودی گلزنی را شروع می کنم ، این تنها کاریست که بلدم !