دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ دشمنان پرسپولیس نمی توانند از اسم من سوء استفاده کنند !