دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ خطیر با کارهای خاله زنکی ، بین من و رحمتی دعوا راه انداخت !