دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ تماس فرهاد مجیدی با مظلومی : آن فایل صوتی را نصفه پخش کردند !