ناگفته های دلایل وضعیت قرمز استقلال از زبان علی سامره ؛ از باخت در شهرآورد تا اشتباه بزرگ فتحی