دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ فردوسی پور زیر سرم رفت ؛ سانسور صدای عادل در برنامه میثاقی !