دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ سرم شکست ، فدای سر هواداران پرسپولیس !