باز شدن گره شهرآورد با یک جوان گمنام/ بحران استقلال تشدید شد