شهرآورد در کنار کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مجتمع بهزیستی شهید قدوسی