حمله به دختر جوان توسط یک تماشاگر نمای شهرآورد پایتخت در مترو