دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ به من گفتند مگر قرار نبود دیگر به پرسپولیس گل نزنید ؟!