نظر مونسان درباره نقش وزارت میراث فرهنگی در کمرنگ کردن تحریم‌ها / صنایع دستی یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است