تربیت پزشک متخصص مانند کاشتن درخت گردو است نه گندم!