پیشروی ارتش سوریه در حومه حماه؛ شهرک «کفرزیتا» آزاد شد