امنیت شبکه ملی اطلاعات فراهم شد/ ۴۰ درصد مصرف اینترنت داخلی است