وزیر ارتباطات: ۶۴۴ روستای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شد