بازتاب پاسخ ظریف به تحریم امریکا، در شبکه یک تلویزیون آلمان