تولید محتوای فرهنگی در شبکه ملی اطلاعات نیاز به عزم ملی دارد