فیلم/ عصبانیت کارشناس شبکه ملی آمریکا از اقتدار ایران