ابهام در سرنوشت موتورسیکلت‌ و خودروهای فرسوده بدون کارت سوخت!