نقشه راه معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات تهیه می شود