عملیات «اراده پیروزی» ابوبکر البغدادی را نشانه گرفته است